กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
 
ความเป็นอยู่ของประชาชน ในตำบลเตาปูน จะอาศัยอยู่รวมกันอย่างเรียบง่าย แบบสังคมชาวชนบท ประชาชนในตำบล มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะมีการศึกษาและ สาธารณสุขอย่างทั่วถึงประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม และชาวตำบลเตาปูน นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจทำให้ชาวตำบลอยู่กันอย่างสงบสุข
 
 
         

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 3 แห่ง

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 12 แห่ง

อินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
       
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดเตาปูน
วัดนาไร่เดียว

วัดข่วงชมภู
วัดอัมพวัน

วัดท่อสมาน    
 
 
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 2 แห่ง

สาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 207 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราด ร้อยละ 100  
 
 
         

ที่ทำการตำรวจชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง

หน่วยบริการประชนของ สภอ.สอง จำนวน 1 แห่ง

รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน