กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง รับโอนพนักงานครูส่วนตำบล  
 

   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่    มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานครูส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) จำนวน  3 ตำแหน่ง นั้น
   ผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย)   ให้ยื่นความประสงค์ โดยจัดทำคำร้องขอโอน (ย้าย) และเอกสารประกอบการโอน (ย้าย)  ส่งมายังงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5459-3500 ต่อ 105

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 16.33 น. โดย คุณ กัญยาณี แสนราด

ผู้เข้าชม 144 ท่าน