กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัด สถานศึกษาโรงเ  
 

   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ รับโอนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัด สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน    จำนวน 1  อัตรา  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   จึงประกาศรับโอนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ประสงค์จะขอโอนย้าย
   ผู้ใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ยื่นความประสงค์ โดยจัดทำคำร้องขอโอน (ย้าย) และเอกสารประกอบการโอน (ย้าย) ส่งมายังงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-5459-3500 ต่อ 105

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2561 เวลา 15.27 น. โดย คุณ กัญยาณี แสนราด

ผู้เข้าชม 150 ท่าน