กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์/โทรสาร :: 054-593-500 ยินดีให้บริการค่ะ


[ 24 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 166 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.4/ว2059 กฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ [ 16 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2058 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/6498 แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน [ 16 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/6471 การจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานเพื่อขอรับสิทธิ์ผู้ใช้ การจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม [ 16 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2054 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ [ 16 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2052 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด [ 16 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2031 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2030 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยเครื่องแบบและเคื่องหมายของพนักงานสถานธนานุบาล 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2029 1-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี [ 15 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2029 2-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี [ 15 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2029 3-การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี [ 15 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2028 ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร [ 15 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว2027 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 15 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว2018 เชิญประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 14 พ.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว241 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 13 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.5/ว2005 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 13 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.4/ว2003 ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเ็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฏกระทรวง [ 13 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว240 แจ้งประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนม [ 13 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว239 แจ้งการสำรวจผลการดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบโครงการ ฯ [ 13 พ.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว238 ส่งเอกสารใบสมัครสำเนาข้อมูลตามแบบประเมินตนเอง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกGECC ประจำปี 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1877  [ 15 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1889 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1888  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1887 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1871  [ 14 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1875  [ 14 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1876  [ 14 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้ง อปท. ยังไม่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1872 [เอกสารแนบ]  [ 14 พ.ค. 2562 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1874  [ 14 พ.ค. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศ. มท 0816.2/ว1853 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1854  [ 13 พ.ค. 2562 ]
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1847  [ 13 พ.ค. 2562 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว48  [ 13 พ.ค. 2562 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว1850  [ 13 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1848  [ 13 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
ทต.หนองม่วงไข่ งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.หนองม่วงไข่ การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองม่วงไข่ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่ยม [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่ปาน โครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พ.ศ.2550 ระหว่า [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ยางตาล โครงการปรับถมที่ดิน อบต.แม่ยางตาล [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ช่อแฮ เปลี่ยนแปลงแผนกาจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ปี 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผ [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อเหล็กลอง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่คำมี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศใช้รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทยในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ อปท [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองม่วงไข่ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ทุ่งแค้ว ประกาศราคากลางก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.จากนานายวิจิตร ลือวัฒนานนท์ ถึงนานายเหลี่ยม [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
   
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 ก.ย. 2561)    อ่าน 193  ตอบ 0  
การก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวง (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 245  ตอบ 0  
การทำงานของ พนักงานเก็บขยะอบต.เตาปูน (7 มี.ค. 2561)    อ่าน 518  ตอบ 0  
   
ทต.แม่ลานนา สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อน (15 พ.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.แม่คำมี สมุนไพรอยู่ใกล้ตัวคุณที่คุณยังไม่เคยรู้ (15 พ.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การใช้ยาฆ่าหญ้าในชุมชน (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 79  ตอบ 1
อบต.กาญจนา ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2 (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การเก็บขยะ ของ อบต ท่าข้าม (26 มี.ค. 2562)    อ่าน 289  ตอบ 4
อบต.น้ำชำ \'สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 121  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า การประชาสัมพันธ์ (28 ก.พ. 2562)    อ่าน 91  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม กีฬาห่วยๆ (23 ก.พ. 2562)    อ่าน 247  ตอบ 0
อบต.ป่าสัก สอบถามตำแหน่งว่าง (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 162  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีอะไรบ้างครับ (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 112  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น ประกาศเทศบาลตำบลวังชิ้น (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 242  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น รับโอน(ย้าย) (11 ก.พ. 2562)    อ่าน 259  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 206  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ รับทำโมเดล (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 183  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 151  ตอบ 0
อบต.วังหลวง เว็บไซต์ อบต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 พ.ย. 2561)    อ่าน 331  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ขอความร่วมมือจากทุกท่านตอบแบบสำรวจ (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) การประเมินคุณธรรมและ (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 325  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 209  ตอบ 0
         
 

อัญชลีผ้าไหมไทย

เกาะแมลงปอ
 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย