กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 

 
 
 


นายกิตติพงษ์ วงศ์พระถาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน


นายมาโนช หมดมลทิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน
 
 


นายสุวิทย์ อ้อมแอ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางวาสนา คำมีสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวชนัชชานันท์ อาริยสุธรรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวอรวรรณ ห้วยหงษ์ทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสิรินทร์พร วงศ์สาสาย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายทรงวุฒิ วงศ์รัตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวอนุรีย์ สีพอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์