กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์/โทรสาร :: 054-593-500 ยินดีให้บริการค่ะ


[ 24 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พร 0023.2/ว 380 1-การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 เงินโบน [ 24 ก.ย. 2561 ]     
พร 0023.2/ว 380 2-การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 เงินโบน [ 24 ก.ย. 2561 ]     
พร 0023.2/ว 380 3-การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561 เงินโบน [ 24 ก.ย. 2561 ]     
พร 0023.2/ว 380 4-การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2561เงินโบนั [ 24 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว378 ให้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินผู้บริหารข้างต้น [ 24 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว379 ตรวจสอบการประเมินตนเองของผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ตามเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ [ 24 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.2/ว377 ผลการดำเนินกาจัดการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ฯ [ 21 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.2/ว3651 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกำหนด ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2 [ 21 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว3652 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลป [ 21 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.4/ว3638 การจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 21 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว376 แจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อ ฯ [ 21 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.1/ว3631 สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว3637 1-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบ 61 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ผ่านระบบ GFMIS [ 20 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว3637 2-การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบ 61 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ผ่านระบบ GFMIS [ 20 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว375 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ฯ [ 20 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.5/ว3636 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ีายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิก [ 20 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.1/367 ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด และ อำเภอ ร่วมประชุม ใน [ 19 ก.ย. 2561 ]     
มติ การประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 9/2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]     
มติ การประชุม ก.อบต.จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2561 [ 19 ก.ย. 2561 ]     
พร0023.3/ว372 กำหนดแผนดำเนินงานในการจัดโครงการอบรมหลักสูร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8 [ 19 ก.ย. 2561 ]     
 
 
สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.1/ว3007  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/13595-13600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนกันยายน 2561 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว13800 [บัญชีรายชื่อ] [บัญชีสุรปราย อปท.]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2946  [ 24 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ชุด (เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น) กพส. มท 0810.2/ว2999  [ 24 ก.ย. 2561 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2561 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2993  [ 24 ก.ย. 2561 ]
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2991  [ 24 ก.ย. 2561 ]
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สตง. อปท. ร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว 2984  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2978  [ 21 ก.ย. 2561 ]
การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 64 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 21 ก.ย. 2561 ]
ขอให้จังหวัดถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ดำเนินการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จสิ้นกระบวนแล้ว และสามารถขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2969 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน กพส. มท 0810.6/ว2966  [ 20 ก.ย. 2561 ]
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น (การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง) กพส. มท 0810.4/ว2950 [มาตรฐานงานฯ]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2952  [ 20 ก.ย. 2561 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2967 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2963 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (ประจำเดือนกันยายน 2561) สน.คท. มท 0808.2/13021-13096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2951 [เอกสารแนบ]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2944  [ 19 ก.ย. 2561 ]
ผลการคัดเลือกการประกวดวาดภาพตามโครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561 กศ.  [ 19 ก.ย. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2561 ]
การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กค. มท 0803.3/ว2943  [ 19 ก.ย. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.น้ำชำ ประกาศราคากลาง โครงการ ค่าจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใน [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหา [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนั [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำชำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ เรื่อง โครงการซ่อมแซมหลังคาหอประชุมสภาฯ (ห้องศู [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่ง) [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างลานอบต. [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการจ้ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประกาศประชาสัมพันธ์โครงการต่อเติมอาคาร [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ทราย การจัดประชุมประชาคมการบริหารจัดการขยะในตำบลแม่ทราย [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.ช่อแฮ ประเพณีตานสล๋ากก๋วย ประจำปี ๒๕๖๑ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ทราย โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.ช่อแฮ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ช่อแฮ กิจกรรมโรงเรียนครอบครัวเทศบาลตำบลช่อแฮ [ 24 ก.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
   
การก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวง (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 61  ตอบ 0  
การทำงานของ พนักงานเก็บขยะอบต.เตาปูน (7 มี.ค. 2561)    อ่าน 234  ตอบ 0  
ขอสอบถามนายกเตาปูนหน่อยคะ (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 10254  ตอบ 61  
   
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (24 ก.ย. 2561)    อ่าน 172  ตอบ 16
อบต.น้ำชำ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.สอง รบกวนขอแผนที่เทศบาล (18 ก.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.แม่ทราย สอบถามตำแหน่งว่าง (18 ก.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (7 ก.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.บ่อเหล็กลอง เชิญชวนพ่อ แม่พี่น้องศรัทธานาบุญ แอ่วงานตานสลากวัดนาตุ้มประจำปี 2554 (28 ส.ค. 2561)    อ่าน 1066  ตอบ 3
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 ส.ค. 2561)    อ่าน 90  ตอบ 2
อบต.แม่ยางตาล ฝากบริษัททัวร์ ศึกษาดูงาน (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล ขอเบอร์ติดต่อนายกโดยตรงหน่อยคะ (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.แม่ยางตาล อบต. แม่ยางตาลรับโอนย้าย นักวิชาการศึกษาบ้างหรือเปล่าครับ (27 ส.ค. 2561)    อ่าน 384  ตอบ 2
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (20 ส.ค. 2561)    อ่าน 1756  ตอบ 8
อบต.เหมืองหม้อ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการเลี้ยงวัวไว้ภายในบริเ (14 ส.ค. 2561)    อ่าน 33  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 53  ตอบ 0
อบต.ทุ่งแค้ว เว็บไซต์ อบต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 130  ตอบ 0
อบต.เหมืองหม้อ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน (23 ก.ค. 2561)    อ่าน 51  ตอบ 0
อบต.ทุ่งน้าว ขอทราบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุ (19 ก.ค. 2561)    อ่าน 67  ตอบ 1
อบต.ท่าข้าม อาหารกลางวันเด็กเล็ก (15 ก.ค. 2561)    อ่าน 108  ตอบ 2
อบต.แม่คำมี สอบถามตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (14 ก.ค. 2561)    อ่าน 49  ตอบ 0
ทต.แม่คำมี ขอความอนุเคราะห์ย้ายเครื่องออกกำลังกาย (12 ก.ค. 2561)    อ่าน 99  ตอบ 4
อบต.ต้าผามอก โครงการเงินอุดหนุนแจ้งโอนเงิน (2 ก.ค. 2561)    อ่าน 41  ตอบ 0
         
 

อัญชลีผ้าไหมไทย

เกาะแมลงปอ
 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย