กิจกรรม
ข่าวสาร
Otop/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์/โทรสาร :: 054-593-500 ยินดีให้บริการค่ะ


[ 24 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พร0023.1/ว543 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฏหระทรวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ ฯ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.1/ว542 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.1/ว541 สคบ.ได้จัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสื่ออนไลน์ ฯ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.2/ว17671 ประชาสัมพันธ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ กยศ. [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว4930 รายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว4918 การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.4/ว540 แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯ [ 13 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว539 1-แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว539 2-แบบรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว539 ขอให้สำรวจและรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว538 กรมส่งเสริม ฯ จัดส่งหนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว537 1-เข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูทางไกล ฯ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว537 2-เข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูทางไกล ฯ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว53 เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว535 1-การอบรมถ่ายมอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมอบให้ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ฯ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.3/ว535 2-การอบรมถ่ายมอดเทคโนโลยี การบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมอบให้ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ฯ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.4/ว4893 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.4/ว4895 ปรับปรุงคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.4/ว531 แจ้งการยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯ [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
พร0023.4/ว530 แจ้งการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ฯ [ 11 ธ.ค. 2561 ]     
 
 
การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4041  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สน. บถ. มท 0809.2/ว199  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กม. มท 0804.6/ว4024  [ 13 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4015  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4006  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3982  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4016  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว54  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว4008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4005  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4004 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว4003 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4002 [แบบรายงานฯ]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3981  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3994  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7261 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3979  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3959 [แบบรายงานฯ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3961  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3955  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยอ้อ ประกาศโครงการก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีต ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 10 พร้อมประตูรั้วตาข่าย [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยอ้อ เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างรั้วบล็อกคอนกรีต ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 10 พร้อมประตูร [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านเหล่า เปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านเหล่า รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ zero waste ระดับประเทศประเภทชุมชนขนาดเล็ก [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านเหล่า โครงการขยะบุญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งน้าว รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งน้าว รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งน้าว รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่3 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งน้าว รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่คำมี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสา \"ฅน รัก คลอง\&q [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งน้าว รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ไตรมาส1 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งน้าว แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.ตำหนักธรรม ประกาศรายชื่อผู้ขอรับเอกสารและยื่นเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ซอย 10 [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน [ 14 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
   
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 ก.ย. 2561)    อ่าน 60  ตอบ 0  
การก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวง (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 113  ตอบ 0  
การทำงานของ พนักงานเก็บขยะอบต.เตาปูน (7 มี.ค. 2561)    อ่าน 294  ตอบ 0  
   
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ รับทำโมเดล (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.วังหลวง เว็บไซต์ อบต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 พ.ย. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.ห้วยหม้าย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (27 พ.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
ทต.ห้วยหม้าย แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (22 พ.ย. 2561)    อ่าน 60  ตอบ 1
อบต.ตำหนักธรรม ขอความร่วมมือจากทุกท่านตอบแบบสำรวจ (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) การประเมินคุณธรรมและ (19 พ.ย. 2561)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (16 พ.ย. 2561)    อ่าน 27  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ ข้อความเทิดทูลสถาบัน (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.กาญจนา งานลอยกระทง (9 พ.ย. 2561)    อ่าน 64  ตอบ 1
อบต.บ่อเหล็กลอง โอนย้าย (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 7375  ตอบ 16
ทต.บ้านถิ่น เม็ดบัวอบกรอบ มาย ของฝากสุรินทร์ (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 65  ตอบ 0
อบต.กาญจนา สสอบถามเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัย (1 พ.ย. 2561)    อ่าน 63  ตอบ 2
อบต.กาญจนา รับเงินเบี้ยยังชีพแทน (3 ต.ค. 2561)    อ่าน 218  ตอบ 1
อบต.แม่ทราย สอบถามตำแหน่งว่าง (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 91  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง ติดตามหาคนหาย (1 ต.ค. 2561)    อ่าน 59  ตอบ 0
อบต.เตาปูน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 ก.ย. 2561)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.เด่นชัย โอนย้าย (25 ก.ย. 2561)    อ่าน 1825  ตอบ 9
ทต.สอง รบกวนขอแผนที่เทศบาล (18 ก.ย. 2561)    อ่าน 61  ตอบ 0
         
 

อัญชลีผ้าไหมไทย

เกาะแมลงปอ
 
 
 
  คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพียงใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย